Lipinki i okolice

Gmina Lipinki znajduje się w małopolskim regionie klimatycznym wyróżniającym się długim latem, chłodną zimą.

Z uwagi na wyniesienie nad poziom morza oraz śródkarpackie położenie, charakteryzowany obszar znajduje się w piętrze umiarkowanie ciepłym (do wysokości 500 – 550 m n.p.m.) oraz piętrze umiarkowanie chłodnym (powyżej 550 m n.p.m.) – klasyfikacja M. Hessa.

W piętrze umiarkowanie ciepłym, czyli na przeważającej części gminy, średnia roczna temperatura wynosi około +7,6oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą około 17,4oC, zaś najzimniejszym styczeń ze średnią temperaturą – 4oC. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza średnia temperatura roczna obniża się, tak, że w najwyższych partiach gminy wynosi ona około 4oC – 5oC.

Pod względem hydrograficznym gmina Lipinki położona jest w całości w prawobrzeżnej części Ropy. Głównymi potokami odwadniającymi charakteryzowany obszar są Libuszanka wraz z licznymi dopływami (około 60% powierzchni gminy) oraz Bednarka. Potoki te posiadają typowo górski reżim hydrologiczny, z maksimum wiosennym (z powodu roztopów) i letnim (z powodu zwiększonej ilości i intensywności opadów). Typowe okresy niżówkowe występują w okresie zimowym, charakteryzującym się bardzo niskimi opadami. Dodatkowo opady te są retencjonowane w postaci pokrywy śnieżnej.

Z uwagi na niewielką retencyjność podłoża geologicznego, potoki charakteryzują się wysoką zmiennością wielkości przepływów. Gwałtowne przybory wód oraz krótkotrwałość wezbrań są zjawiskami typowymi dla tego regionu. Kształt koryt rzecznych, ich budowa morfologiczna oraz praktyczny brak teras rzecznych powodują, że zjawiska o charakterze powodziowym (zalewanie i podtapianie), rejestrowane są na stosunkowo dużym obszarze sąsiadującym z potokami. Na wielkość zasięgu terenów zagrożonych ma również wpływ dotychczasowa działalność człowieka (degradacja obudowy biologicznej, zawężanie przekroju koryt potoków, realizacja przepustów o przekroju niedostosowanym do wielkości maksymalnych przepływów, realizacja licznych dróg w obrębie stoków, zwiększanie wskaźnika spływu powierzchniowego, itp.)

Osobliwą cechą gminy Lipinki są pozostałości świetnego niegdyś zagłębia naftowego. Wśród pól rozsiane są charakterystyczne trojaki oraz kiwony służącymi do wydobywania ropy naftowej z bardzo wielu roponośnych otworów. Najwięcej jest ich w Krygu oraz w zachodniej części Lipinek. Historia wielu z nich sięga końca XIX i początku XX wieku.